Články k PZP
Ako zmeniť PZP - Všetko čo potrebujete vedieť
07. marec 2024 PZP
Pokuta za nezaplatenie PZP - Čo vám hrozí?
04. júl 2023 PZP
Zobraziť viac

Zánik PZP z dôvodu neplatenia poistného - Čo robiť?

Zánik PZP z dôvodu neplatenia poistného - Čo robiť?

Zánik PZP z dôvodu nezaplatenia poistného

Zánik povinného zmluvného poistenia (PZP) z dôvodu nezaplatenia poistného je možný, keď poistník nedodržiava svoje povinnosti voči poisťovni a nevykonáva platby za poistné. V takom prípade poisťovňa môže ukončiť poistnú zmluvu a zanikne tak poistenie PZP.

Čo sa stane ak nezaplatím poistné?

Aj vy ste si už niekedy položili otázku, “čo sa stane keď nezaplatím PZP?”. V prípade, že neuhradíte povinné zmluvné poistenie, môže to mať hneď niekoľko dôsledkov:

 • Právny postup od poisťovne – Poisťovňa má právo podať žiadosť o vymáhanie nezaplateného poistného prostredníctvom súdneho alebo iného právneho postupu, pokiaľ ste nezaplatili PZP. To môže viesť až k súdnemu konaniu, kde súd rozhodne o povinnosti zaplatiť nezaplatené poistné a prípadne aj o nákladoch súdneho konania.
 • Zánik poistenia pre nezaplatenie poistného – Ak dlh na poistnom zostane nezaplatený, poisťovňa má právo ukončiť poistnú zmluvu. To znamená, že vaše PZP prestane platiť a nebudete mať krytie poisťovne v prípade škôd spôsobených vaším vozidlom.
 • Pokuty – Ak neuhradíte PZP ste v rozpore so zákonom o povinnom zmluvnom poistení. Porušenie tejto povinnosti môže mať právne dôsledky, vrátane pokút, sankcií alebo iných právnych opatrení, ktoré môže uložiť príslušný orgán činný v trestnom konaní. Cestná kontrola vám taktiež môže ukladať pokuty za neplatné alebo nezaplatené PZP. Sankcie za nezaplatenie PZP môžu byť omnoho vyššie ako ročné poistné, a to až do výšky 3 320 €.
 • Finančná zodpovednosť – V prípade, keď neuhradíte PZP a jazdíte na nepoistenom vozidle môže to mať vážne následky. Okrem pokuty, ktorá je v porovnaní s týmto rizikom malá, môžete spôsobiť škodu na živote, zdraví a majetku. Aj keď jazdíte na nepoistenom vozidle, stále nesiete zodpovednosť za spôsobenú škodu. Náklady v prípade vážnej nehody môžu dosahovať desiatky až stovky tisíc eur. Ak ste nepoistený, Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu zaplatí škodu, ale vymáhať ju bude od vás súdnou cestou až do hodnoty vášho majetku.

Dopravná nehoda s cyklistom

Nezaplatenie prvého poistného

Povinné zmluvné poistenie (PZP) môžete uzatvoriť buď online, alebo pomocou podpisovej zmluvy. Bez ohľadu na spôsob uzatvorenia poistnej zmluvy je nevyhnutné uhradiť poistné včas, podľa termínu splatnosti uvedeného v zmluve.

 • V prípade podpisovej zmluvy vzniká poistenie podpisom, a je rovnako dôležité uhradiť poistné v stanovenom termíne splatnosti. Lehoty splatnosti poistného sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne.
 • Ak sa rozhodnete uzatvoriť poistenie online na diaľku a nezaplatíte prvú splátku (zabudnete zaplatiť PZP) v stanovenom termíne splatnosti, poistná zmluva ani nevznikne.

Čo robiť v prípade keď nezaplatím prvé poistné PZP

Ak ste zabudli zaplatiť PZP po podpísaní zmluvy na pobočke, odporúča sa kontaktovať poisťovňu a zistiť, či je možné poistné uhradiť neskôr.

Ak však poisťovňa neumožňuje platbu po termíne, budete si musieť vybaviť nové poistenie buď u tej istej poisťovne, alebo u inej, pretože v tomto prípade dochádza k zániku PZP pre nezaplatenie.

Čo ak nezaplatíte PZP, ktoré ste uzatvorili online?

Toto poistenie nadobúda platnosť až vtedy, keď je uhradené. Ak nezaplatíte prvú splátku, PZP zaniká pre neplatenie. V tomto prípade budete musieť začať proces vybavovania nového povinného zmluvného poistenia (PZP). Novú zmluvu môžete uzatvoriť buď u tej istej poisťovne alebo u inej.

Nezaplatenie nasledujúceho obdobia PZP

Môže nastať situácia, že ste nezaplatili alebo ste zabudli zaplatiť nasledujúce obdobie PZP. V prípade, že neuhradíte nasledujúce poistné platby, poisťovňa vám najprv pošle upomienku a výzvu na ich uhradenie. Ak napriek týmto výzvam nezaplatíte PZP, vaše poistenie zaniká pre neplatenie poistného. Pokiaľ neuhradíte PZP ani po upomienkach, vaše poistenie zaniká približne do troch mesiacov a poisťovňa následne bude požadovať splatenie časti nezaplateného poistného, je to alikvótna čiastka k nezaplatenej dobe. Keďže povinné zmluvné poistenie (PZP) zanikne pre neplatenie, bude nutné uzavrieť novú poistnú zmluvu.

Čo robiť ak nezaplatím ďalšie obdobie PZP

Ak nezaplatíte alebo zabudnete zaplatiť ďalšie obdobie povinného zmluvného poistenia (PZP), odporúčame vám podniknúť nasledujúce kroky:

 • Skontaktujte poisťovňu – Okamžite informujte svoju poisťovňu o situácii a vysvetlite dôvod, prečo nedokážete alebo ste neuhradili ďalšie obdobie PZP. Môžu existovať možnosti dohody alebo odklad platby.
 • Zistite následky – Poisťovňa vám poskytne informácie o následkoch nezaplatenia PZP. Tieto môžu zahŕňať zánik PZP pre neplatenie alebo sankcie.
 • Zaplaťte čo najskôr – Uhraďte nedoplatok čo najrýchlejšie. V prípade problémov s financiami môžete požiadať poisťovňu o možnosti splátkového kalendára alebo dohodnúť sa na alternatívnom spôsobe platenia.
 • Snažte sa vyriešiť situáciu – V prípade, že PZP zaniklo pre neplatenie poistného, je nevyhnutné uzatvoriť novú poistnú zmluvu čo najskôr. Poistenie vozidla je povinné a jazda bez neho je protiprávna.

Dôležité je reagovať okamžite a komunikovať so svojou poisťovňou. Tým sa môžete vyhnúť vážnym následkom neplatenia PZP a zabezpečiť si platné poistenie vozidla.

Postup pri PZP uzatvorených od 1.4.2015

V prípade, že ste nezaplatili alebo ste zabudli zaplatiť PZP, je postup pri zmluvách uzatvorených po dátume 1.4.2025 nasledovný:

 • Ak neuhradíte poistné a dostanete viacero upozornení od poisťovne, automaticky dochádza k zániku poistenia pre neplatenie poistného.
 • Podľa zákona poisťovňa má právo na poistné počas výpovednej lehoty, ktorá môže trvať od 1 do 3 mesiacov.
 • Po uhradení dlžnej čiastky poistenia vám poisťovňa zruší PZP.
 • Následne si môžete zvoliť nové poistenie podľa vašej preferencie. V tomto prípade máte možnosť vybrať si poistenie aj v inej poisťovni.
 • Po výbere nového poistenia je nevyhnutná jeho úhrada.

Vozidlo s poškodeným svetlometom po nehode

Postup pri PZP uzatvorených do 31.3.2015

Ak máte poistenie uzatvorení do dátumu 31.3.2015 a nezaplatili ste alebo ste zabudli zaplatiť poistné, postup je nasledovný:

 • Dôjde k zániku PZP pre neplatenie, ak vám od poisťovne prídu viaceré upozornenia a aj napriek tomu poistné neuhradíte.
 • Musíte uhradiť nezaplatenú sumu poisťovni.
 • Potom si vyberiete nové poistenie. Je však dôležité mať na pamäti, že pokiaľ bola zrušená PZP pred 31. marcom 2015 kvôli nezaplateniu, musíte si vybrať nové poistenie v tej istej poisťovni, kde mali poistenie predtým.
 • Po výbere nového poistenia ho musíte uhradiť.

Kedy zaniká PZP

Dôvodov, kedy zaniká poistenie je viacero. Jedným z hlavných dôvodov je zánik PZP pre neplatenie.

Zánik poistenia pre nezaplatenie poistného – PZP zaniká pre neplatenie poistného do jedného mesiaca od splatnosti, maximálne však do troch mesiacov. Každé vozidlo musí mať uzavreté poistenie, inak hrozí pokuta a vysoké náklady pri spôsobení škody. Ak vás poisťovňa upozorní na dlžné poistné, skontrolujte či ste PZP uhradili. Ak áno, pošlite doklad o zaplatení. V prípade, že ste zabudli zaplatiť PZP, uhraďte ju čím skôr a komunikujte s poisťovňou.

Sú však aj iné prípady, kedy zaniká PZP:

 • V prípade, že zanikne motorové vozidlo
 • Zmeny v evidencii vozidiel týkajúce sa prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
 • V prípade, že bolo motorové vozidlo vyradené z evidencie
 • Oznámenia o krádeži motorového vozidla orgánom
 • Vrátenia poistného dokladu pre poistenie zodpovednosti motorových vozidiel, ktoré nie sú evidované
 • Vyradenie motorového vozidla z premávky na cestách
 • Zmeny nájomcu motorového vozidla, ak je uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy

V prípade, že nastane niektorá z uvedených situácií, poistník je povinný okamžite o tom informovať svoju poisťovňu, s ktorou má uzavretú poistnú zmluvu.

Od kedy do kedy musím platiť PZP?

Povinné zmluvné poistenie je potrebné platiť počas celého obdobia, ktoré je uvedené v poistnej zmluve. Obvykle toto obdobie trvá jeden rok a platí od dátumu začiatku poistky do dátumu jej ukončenia. Je dôležité dodržiavať termíny platieb a mať platné PZP počas celej doby jeho platnosti, aby bolo vozidlo správne poistené.

Kde si uzatvoriť nové PZP

U nás si nové PZP môžete uzatvoriť v rôznych poisťovniach. Na základe porovnávača si môžete vybrať tú ponuku, ktorá vám najviac vyhovuje. Okrem toho si viete porovnať aj možnosti pripoistenia. Uzatvorenie nového PZP u nás je veľmi rýchle a jednoduché.

Nové PZP si u nás zabezpečíte prostredníctvom online formulára do 5 minút. Po výbere a uhradení čiastky vám na e-mail pošleme digitálnu kópiu poistnej zmluvy spolu aj s bielou (predtým zelenou) kartou.

Filip Škultéty
O autoroviFilip Škultéty
Filip Škultéty je držiteľom certifikátu odbornej spôsobilosti v sektore Poistenia alebo Zaistenia so stredým stupňom, ktorý vydáva Slovenská banková asociácia. Vo FérovéPZP.sk má na starosti hladký a bezproblémový priebeh poisťovacieho procesu. Okrem toho sa už viac ako 6 rokov venuje tvobre hodnotného obsahu pre motoristov, najmä s pokrytím tém povinného zmluvného poistenia.
Odporúčame tiež prečítať