Články k PZP
Ako zmeniť PZP - Všetko čo potrebujete vedieť
07. marec 2024 PZP
Pokuta za nezaplatenie PZP - Čo vám hrozí?
04. júl 2023 PZP
Zobraziť viac

Pokuta za nezaplatenie PZP - Čo vám hrozí?

Pokuta za nezaplatenie PZP - Čo vám hrozí?

Pokuta za nezaplatenie PZP

Nezaplatenie a jazda bez povinného zmluvného poistenia (PZP) pre motorové vozidlo je vážny priestupok a pre vodičov môže mať dôsledky. Podľa slovenských zákonov je každý majiteľ vozidla povinný mať platné PZP. Ak nedodržiavate túto povinnosť a nepreukážete platné poistenie, môžu vám byť uložené pokuty za nezaplatenie PZP.

Na Slovensku je platný zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (Zákon o PZP). Znením tohto zákona je, že každý jeden držiteľ motorového vozidla je povinný uzavrieť PZP, a to najneskôr do prvého dňa, kedy bude použité motorové vozidlo prvýkrát. Zákon tiež ukladá túto povinnosť aj ďalším osobám. Medzi tieto osoby patrí každý, kto vlastní alebo prevádzkuje motorové vozidlo, každá osoba, na ktorú bolo prevedené vozidlo či nájomca vozidla pri leasingu. Ak máte uzatvorenú zmluvu, ale zabudli ste zaplatiť poistné, vaša zmluva je neplatná a hrozí vám pokuta za nezaplatenie PZP.

Jazda na aute bez PZP sa vám skutočne nevyplatí! Pokiaľ jazdíte na aute s nezaplateným povinným zmluvným poistením a stane sa vám, že vás zastavia policajti, môžu si od vás vyžiadať doklad o zaplatení PZP. Ako doklad, ktorý potvrdzuje uzatvorenie poistnej zmluvy je Biela (predtým Zelená) karta, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné informácie, ako aj platnosť PZP. Ak máte neplatné alebo nezaplatené PZP, alebo sa nedokážete preukázať Bielou (Zelenou) kartou, pokuta vás neminie. Pokuta za nezaplatenie PZP sa môže vyšplhať výrazne vyššie ako by vás vyšlo zaplatenie ročného poistného.

Pokuta za nezaplatené PZP môže dosiahnuť výšku až 3 320 €. Okresný úrad, ktorý ukladá pokuty za jazdenie na aute bez PZP, prihliada pri stanovení výšky na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania nezaplateného poistného. V tomto prípade však môžete dostať pokutu na nezaplatenie PZP až do dvoch rokov odo dňa, kedy sa dozvedeli o porušení povinnosti, ale najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Neriskujte ani tým, že odmietnete uhradiť pokutu za PZP. Úrad má právo využiť služby exekútora okrem toho, že budete musieť zaplatiť pokutu, táto cena sa navýši o úroky a poplatky súvisiace s exekúciou.

Taktiež myslite aj na to, že keď vám bola uložená pokuta za nezaplatené PZP, stále je pre vás povinné uzavrieť poistnú zmluvu pre vozidlo, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

PZP je povinné - Pokuta je to najmenej čo vám hrozí

Pokuta však nie je tým najhorším dôsledkom. Čo ak máte nezaplatené PZP a spôsobíte nehodu? Ak jazdíte na aute bez PZP a spôsobíte nehodu, pri ktorej nastane škoda na živote, zdraví alebo majetku, musíte za túto škodu ako vodič zodpovedať. Náklady za škodu môžu dosiahnuť desiatky až stovky tisíc eur. V prípade, že teda spôsobíte nehodu na aute s nezaplateným PZP, všetky náklady bude v tomto prípade hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov z poistného garančného fondu.

Avšak z dôvodu, že bolo toto auto bez PZP, táto suma bude následne vymáhaná od vás až do výšky hodnoty vášho osobného majetku.

Preto dodržiavajte zákon o PZP a zabezpečte si platné povinné zmluvné poistenie pre svoje vozidlo. Týmto spôsobom minimalizujete riziko v podobe vysokých nákladov a právnych problémov v prípade, že spôsobíte nehodu.

Čo robiť ak ste dostali pokutu za nezaplatené PZP

Ak ste dostali pokutu za nezaplatené PZP, môžete urobiť nasledovné:

  • Skontrolujte dôvod pokuty – Môžete skontrolovať, či je pokuta oprávnená a či skutočne máte nezaplatené PZP. Ak máte podozrenie, že ide o omyl (viete, že ste uhradili), mali by ste sa obrátiť na príslušný orgán a poskytnúť všetky potrebné dôkazy o tom, že ste PZP zaplatili (biela karta, výpis z účtu, potvrdenie od poisťovne a podobne).
  • Kontaktujte poisťovňu – Ak skutočne jazdíte na aute bez PZP, obráťte sa na svoju poisťovňu a informujte sa o tom, ako treba postupovať. Poisťovňa vám poskytne potrebné informácie a usmernenia na vyriešenie situácie.
  • Bezpodmienečne zaplaťte PZP – V prípade, že dostanete pokutu za nezaplatenie PZP, bezodkladne túto pokutu uhraďte a uhraďte tiež aj PZP.
  • Odvolajte sa – Ak máte oprávnené dôvody a veríte, že pokuta je neoprávnená, môžete podať odvolanie. Skontrolujte postup pre odvolanie v príslušnom orgáne a postupujte podľa jeho pokynov. Predložte všetky relevantné dôkazy a apelujte na dôvody, kvôli ktorým by mala byť pokuta zrušená.
  • Dodržiavajte platné predpisy – V budúcnosti sa ubezpečte, že dodržiavate povinnosti týkajúce sa PZP a máte platnú poistnú zmluvu. Pravidelná kontrola a včasná platba PZP vám pomôžu vyhnúť sa problémom a sankciám.

Kontrola dokumentov PZP od poisťovne

Môžem dostať pokutu za jazdu bez PZP viac krát?

Áno, je možné dostať viackrát pokutu za nezaplatenie PZP. Ak nezaplatíte PZP, môžete byť pokutovaný podľa príslušných zákonov a predpisov.

Opakované nedodržiavanie povinností platiť PZP môže viesť k opakovaným pokutám. Pravidlá a výška pokút za nezaplatené PZP sa môžu líšiť v závislosti od legislatívy v danej krajine alebo regióne. Je dôležité, aby ste vykonávali platby za PZP pravidelne a včas, aby ste predišli pokutám a potenciálnym problémom so zákonom.

Kedy musím mať zaplatené PZP?

Ako bolo uvedené v článku vyššie, každý jeden držiteľ motorového vozidla, každý, kto vlastní alebo prevádzkuje motorové vozidlo, každá osoba, na ktorú bolo prevedené vozidlo či nájomca vozidla pri leasingu musí mať zaplatené a platné PZP. Pre každé vozidlo, ktoré je využívané na verejných cestách, ako sú diaľnice, cesty, verejné komunikácie, je nevyhnutné mať uzatvorenú povinnú zmluvu o poistení.

To znamená, že aj keď sa vozidlo nevyužíva dlhodobo, ale je prihlásené a nachádza sa napríklad zaparkované na kraji cesty pred domom, na verejnom parkovisku alebo v garáži musí mať platné povinné zmluvné poistenie.

Ani auto, ktoré dlhodobo nejazdí nemôže byť bez PZP. Zákon o povinnom zmluvnom poistení neumožňuje prerušenie PZP z dôvodu nečinnosti vozidla počas určitého obdobia.

Dočasné odhlásenie vozidla a PZP

Ak máte doma auto, ktoré z určitého dôvodu nepoužívate a nebudete používať nejakú dobu, a chcete sa vyhnúť plateniu povinného zmluvného poistenia alebo nechcete zbytočne riskovať pokutu za nezaplatenie PZP, svoje auto si môžete dať dočasne odhlásiť. Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vám zabezpečí, že ho budete môcť kedykoľvek prihlásiť do evidencie, ale na čas, kedy bude vyradené vám odpadnú výdavky napríklad na STK, EK a PZP.

Čo je potrebné na dočasné vyradenie vozidla z evidencie?

  • Osvedčenie o evidencii - časť I. a II.
  • Platný preukaz totožnosti
  • V prípade, že nie ste majiteľom vozidla vy, budete potrebovať aj splnomocnenie

Dočasné odhlásenie vozidla je maximálne na 20 rokov. Za tento čas budete mať vaše auto bez PZP, STK a EK. Táto služba však nie je zadarmo. Pokiaľ chcete dočasne vyradiť vaše vozidlo z evidencie na 1 rok, cena bude 5 eur. Pokiaľ to však presiahne 10 rokov, cena v tomto prípade bude 350 eur.

Staré vozidlo čo má dočasne odhlásené PZP

Doklad o zaplatenom PZP majte vždy v aute alebo pri sebe

V minulosti bolo vyžadované, aby ste vo vozidle vždy nosili doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia (PZP). S postupujúcim vývojom technológií však táto povinnosť už neplatí a už nie je potrebné nosiť so sebou žiadne bločky o zaplatení poistenia auta. To ani v prípade, že si poistenie uzatvoríte online prostredníctvom internetu. Moderné online systémy vám totiž poskytujú pohodlie a praktickosť, pričom automaticky generujú a doručujú potrebné dokumenty na vašu e-mailovú adresu.

Keď si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie jedným z dokumentov, ktoré dostanete, je aj biela (v minulosti zelená) karta. Táto karta je dôležitým a oficiálnym potvrdením, že ste správne uzatvorili povinné zmluvné poistenie pre vaše vozidlo. Obsahuje všetky relevantné informácie o vašom poistení a je akceptovaná vo všetkých krajinách, kde PZP platí. Kompletný zoznam krajín, kde platí PZP sme uverejnili už v našom článku o tom, čo kryje povinné zmluvné poistenie.

Hoci vám poisťovňa môže túto kartu zaslať e-mailom, odporúčame vám ju mať vždy fyzicky vytlačenú a pri sebe vo vozidle, pretože nie vždy ju polícia, najmä pri cestovaní do zahraničia, akceptuje v elektronickej podobe. To závisí od dobrej vôle a prístupu policajtov. Navyše, technológie môžu občas zlyhať a tak sa pri cestnej kontrole nemusíte dostať práve k tomuto emailu.

Tým, že budete mať bielu (zelenú) kartu vždy pri sebe ako doklad o tom, že máte uzatvorené PZP, predídete pokutám za jazdu na aute bez PZP.

Čo ak poisťovňa neeviduje zaplatenie PZP?

Môže nastať situácia, že vám poisťovňa pošle upomienku na zaplatenie poistenia, aj napriek tomu, že ste už úhradu poistného vykonali. V takej situácii je potrebné preukázať, že ste platbu skutočne vykonali.

● V tomto prípade je potrebné vytlačiť alebo oskenovať potvrdenie o platbe a zaslať ho poisťovni buď poštou, alebo e-mailom, čo je najrýchlejší spôsob doručenia. Poisťovňa potom skontroluje vašu platbu na základe variabilného symbolu, ktorý väčšinou predstavuje číslo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení. ● Ak problém s platbou nie je vyriešený do pár dní a poisťovňa nedokáže vašu platbu nájsť, skontrolujte, či platba skutočne odišla a či ste zadali správny variabilný symbol. Je dôležité overiť si, či ste dodržali všetky potrebné kroky pri platbe a či sa nevyskytli chyby pri zadávaní variabilného symbolu. ● Ak zistíte, že je z vašej strany všetko v poriadku a platbu ste správne vykonali, mali by ste sa obrátiť na infolinku poisťovne. Zamestnanci vám poskytnú ďalšie informácie a pomôžu vám vyriešiť situáciu s nesprávne zaslanou upomienkou.

Ako si bezpečne uzatvoriť výhodné PZP?

S Férové PZP si bezpečne uzatvoríte povinné zmluvné poistenie už do 5 minút len s vašou ŠPZ. S nami už viac nebudete musieť pracne vyhľadávať a porovnávať rôzne ponuky od poisťovní na viacerých stránkach. V prehľadnej tabuľke vám poskytneme všetky ponuky, a vy si už len vyberiete tú, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.

Hneď, ako si vyberiete najvýhodnejšiu ponuku a dokončíte svoju platbu, my vám obratom zašleme na e-mail všetky potrebné dokumenty, ako je Biela (Zelená) karta a kópiu poistnej zmluvy. Bezpečne si uzatvorte výhodné povinné zmluvné poistenie, aby ste sa vyhli pokute za jazdu na aute bez PZP.

Filip Škultéty
O autoroviFilip Škultéty
Filip Škultéty je držiteľom certifikátu odbornej spôsobilosti v sektore Poistenia alebo Zaistenia so stredým stupňom, ktorý vydáva Slovenská banková asociácia. Vo FérovéPZP.sk má na starosti hladký a bezproblémový priebeh poisťovacieho procesu. Okrem toho sa už viac ako 6 rokov venuje tvobre hodnotného obsahu pre motoristov, najmä s pokrytím tém povinného zmluvného poistenia.
Odporúčame tiež prečítať