Články k PZP
Ako zmeniť PZP - Všetko čo potrebujete vedieť
07. marec 2024 PZP
Pokuta za nezaplatenie PZP - Čo vám hrozí?
04. júl 2023 PZP
Zobraziť viac

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné zo zákona a vzťahuje sa na všetky vozidlá, ktoré majú pridelené evidenčné číslo (skútre, motorky, osobné a úžitkové vozidlá a podobne). Povinné zmluvné poistenie (zákonná poistka na auto) zahŕňa krytie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám a na majetku, ako je zranenie, smrť, finančná strata, náklady na právne služby a iné straty vyplývajúce z nehody alebo škodovej udalosti. V niektorých prípadoch kryje povinné zmluvné poistenie aj liečebné náklady vzniknuté v dôsledku nehody alebo incidentu. Konkrétne druhy krytia sa však líšia v závislosti od poistnej zmluvy. Pred zakúpením poistnej zmluvy je dôležité vedieť, aké krytie je v nej zahrnuté.

Čo kryje základné PZP?

Povinné zmluvné poistenie kryje všetky škody, ktoré môžete spôsobiť ostatným účastníkom cestnej premávky. V tomto prípade poisťovňa preplatí všetky náklady. Zákonná poistka na auto zahŕňa:

 • Náhradu za vzniknutú škodu na majetku – v prípade, že dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu vecí, poisťovňa poskytuje náhradu, ktorá zahŕňa nielen samotné vozidlo, ale aj ostatné predmety, ako napríklad batožinu a všetko, čo sa nachádza v aute.
 • Krytie nákladov na právnu pomoc – poisťovňa pokrýva aj náklady na právne zastupovanie, čím zabezpečuje, že poškodené strany majú prístup k právnej pomoci v prípade vzniku komplikácií v súvislosti s dopravnou nehodou.
 • Náhradu za ušlý zisk – v prípade, že právnické osoby utrpia významnú stratu príjmu v dôsledku dopravnej nehody, poisťovňa poskytuje náhradu za tento ušlý zisk, ktorý by bežne za normálnych okolností získali.
 • Finančné krytie pre zdravotné náklady a odškodnenie – pokiaľ máte základné krytie PZP, poisťovňa vyplatí aj finančné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených so zraneniami a úmrtiami, vrátane nákladov na liečbu a kompenzáciu pre pozostalé osoby.

Dopravná nehoda medzi dvomi vozidlami

Limity poistenia

Limit poistného zmluvného plnenia predstavuje maximálnu sumu, do ktorej poisťovňa vyplatí náhradu v prípade jednej škodovej udalosti. Je to v podstate najvyššia možná hranica finančnej ochrany poskytnutej poisťovňou, a ak škoda presiahne túto sumu, zvyšnú čiastku budete musieť zaplatiť z vlastných zdrojov.

Minimálne limity krytia PZP pri jednej škodovej udalosti, sú dané zákonom o povinnom zmluvnom poistení:

 • Minimálne limity PZP pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet postihnutých alebo obetí sú stanovené na sumu 5 240 000 EUR.
 • Minimálne limity pre škody spôsobené poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí a náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených, sú stanovené na sumu 1 050 000 EUR.

Okrem zákonom stanoveného minimálneho limitu poistného plnenia, poisťovne poskytujú možnosť zvoliť si aj vyšší limit, ktorý môže siahať až do výšky 10 000 000 EUR. Vyšší limit krytia PZP poskytuje dodatočnú ochranu v prípade, že spôsobíte vyššiu škodu, čo sa môže stať aj v bežných situáciách. Pri výbere krytia PZP si musíte zvážiť, či sa oplatí zvoliť nižší limit poistného (pri ktorom ušetríte pár eur), alebo radšej zainvestujete do lepšieho, aj keď do mierne drahšieho krytia, ktoré vás viac zabezpečí v prípade nešťastnej udalosti.

Čo nezahŕňa zákonná poistka na auto

Zákonná poistka na auto zahŕňa krytie rôznych rizík a poskytuje základnú ochranu. Avšak existujú aj určité situácie a udalosti, ktoré zákonná poistka nezahŕňa.

 • Jednou z týchto výluk je neschopnosť základného poistenia kryť škody spôsobené na vlastnom vozidle. To znamená, že ak počas dopravnej nehody utrpí vaše vozidlo škodu, PZP neposkytne náhradu za tieto škody.
 • Okrem toho, PZP nezahŕňa ani škody spôsobené posádke vozidla, vrátane blízkych osôb poistníka, ako napríklad manžel alebo manželka a osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Ak by sa tieto osoby stali obeťami dopravnej nehody spôsobenej poistníkom, krytie PZP sa na tieto škody nevzťahuje.
 • Ďalšou výlukou povinného zmluvného poistenia je neschopnosť kryť škody spôsobené prevádzkou vozidla v súvislosti s vojnovými udalosťami alebo teroristickými činmi. Ak by ste počas tejto mimoriadnej udalosti utrpeli škodu, PZP nezabezpečí náhradu za tieto škody.
 • Zákonná poistka na auto nezahŕňa aj škody vzniknuté pri motoristických pretekoch a súťažiach, ako aj škody spôsobené činnosťou poisteného vozidla ako pracovného stroja.

Čo kryje rozšírené PZP?

K základnému krytiu PZP je možné aj zakúpiť aj rôzne pripoistenia. Pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu je dobrovoľné, a slúži na poskytnutie ochrany pred konkrétnym rizikom. Viaceré poisťovne ponúkajú širokú škálu pripoistení, zameraných najmä na bežné riziká, pričom je možné si vybrať kombináciu viacerých druhov pripoistení. Tieto doplnkové pripoistenia poskytujú nielen ochranu pre vozidlo samotné, ale aj pre vodiča a ostatných členov posádky.

V prípade pripoistenia, rozšírené povinné zmluvné poistenie môže kryť napríklad:

 • Úrazy celej posádky vo vozidle vrátane vodiča v prípade smrti alebo trvalého telesného poškodenia zapríčinených nehodou.
 • Čelné sklo, v prípade jeho poškodenia, zničenia alebo ukradnutia nezávisle od ostatných častí vozidla.
 • Dôsledky živelných udalostí, ktoré spôsobia poškodenie alebo zničenie vozidla. Toto rozšírené krytie PZP chráni vozidlo pred poškodením (zničením) v dôsledku požiaru, výbuchu, krupobitia, blesku, víchrice, pádu stromu, stožiaru, skál, hliny alebo pred inými objektmi, ktoré nie sú súčasťou vozidla,
 • Poškodenie alebo zničenie diskov, pneumatík alebo puklíc výtlkmi, v dôsledku náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky,
 • Stret so zverou, teda poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho častí spôsobeného priamym stretom so zverou.
 • Rozšírenú asistenciu, ktorá je výhodná pre vodičov z povolania alebo pre všetkých, ktorí využívajú auto denne. Táto možnosť pripoistenia zahŕňa rôzne asistenčné služby, ako je odtiahnutie vozidla, poskytnutie náhradného vozidla, asistencia pri poruche vozidla, pomoc pri výmene pneumatík a ďalšie.

Rozbitie čelného skla živelnou pohromou

Kde PZP platí a kde je potrebné riešiť hraničné poistenie vozidla?

Povinné zmluvné poistenie sa uplatňuje v prípade škôd, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, v krajinách Európskej únie a tiež v iných cudzích štátoch, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorenú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Pre medzinárodné uznávanie sa používa biela karta (predtým zelená) ako doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia. Na tejto karte nájdete aj časové a identifikačné údaje a taktiež aj zoznam krajín, v ktorých je PZP platná. Sú to:

 • A - Rakúsko
 • AL - Albánsko
 • AND - Andora
 • B - Belgicko
 • BG - Bulharsko
 • BH - Bosna a Hercegovina
 • CH - Švajčiarsko
 • CY - Cyprus
 • CZ - Česká Republika
 • D - Nemecko
 • DK - Dánsko
 • E - Španielsko
 • EST - Estónsko
 • F - Francúzsko
 • FIN - Fínsko
 • FL - Lichtenštajnsko
 • GB - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • GR - Grécko
 • H - Maďarsko
 • HR - Chorvátsko
 • I - Taliansko
 • IL - Izrael
 • IR - Irán (od 1.1.2024 - už nebude platná biela karta)
 • IRL - Írsko
 • IS - Island
 • L - Luxembursko
 • LT - Litva
 • LV - Lotyšsko
 • M - Malta
 • MA - Maroko
 • MC - Monako
 • MD - Moldavsko
 • MK - bývalá zväzová republika Macedónsko
 • N - Nórsko
 • NL - Holandsko
 • P - Portugalsko
 • PL - Poľsko
 • RO - Rumunsko
 • RSM - Republika San Marino
 • S - Švédsko
 • SRB - Srbsko a Čierna Hora
 • SCV - Vatikán
 • SK - Slovenská Republika
 • SLO - Slovinsko
 • TN - Tunisko
 • TR - Turecko
 • UA - Ukrajina

Pokiaľ sa na bielej karte nenachádza krajina, do ktorej máte v pláne vycestovať, je nevyhnutné uzatvoriť hraničné poistenie na hranici. Momentálne sú to krajiny ako Rusko a Bielorusko, kvôli sankciám, taktiež od 1.1.2024 biela karta stráca platnosť v Iráne, a ďalšie krajiny, ktoré nie sú v tomto zozname. Toto poistenie je potrebné pre krytie zodpovednosti a náhrady škody, ktorá by mohla vzniknúť pri prevádzke vášho vozidla v tejto krajine.

Uzatvorte si najvýhodnejšie PZP do 5 minút

Nájsť najlepšie a najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie môže byť časovo náročné. Vyžaduje si to hľadanie, porovnávanie a skúmanie rôznych poistných spoločností a ich ponúkaných produktov. U nás si však môžete vybrať najvýhodnejšie PZP už do 5 minút.

Porovnajte si ponuky od rôznych poistných spoločností na základe vašich individuálnych potrieb a preferencií. Okrem toho si môžete porovnať aj podmienky poistenia a prípadné doplnkové služby (pripoistenie). Stačí, ak vyplníte niekoľko potrebných údajov.

Po vybratí najlepšej ponuky PZP a dokončení platby, dostanete okamžite digitálnu kópiu vašej poistnej zmluvy vrátane bielej karty priamo do vášho e-mailu. Je to rýchly a pohodlný spôsob, ako mať poistenie uzatvorené v priebehu niekoľkých minút.

Filip Škultéty
O autoroviFilip Škultéty
Filip Škultéty je držiteľom certifikátu odbornej spôsobilosti v sektore Poistenia alebo Zaistenia so stredým stupňom, ktorý vydáva Slovenská banková asociácia. Vo FérovéPZP.sk má na starosti hladký a bezproblémový priebeh poisťovacieho procesu. Okrem toho sa už viac ako 6 rokov venuje tvobre hodnotného obsahu pre motoristov, najmä s pokrytím tém povinného zmluvného poistenia.
Odporúčame tiež prečítať